STT GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ QUYẾT ĐỊNH SỐ NGÀY KÝ NGƯỜI KÝ TẶNG THƯỞNG