STT GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN QUÊ QUÁN QUYẾT ĐỊNH SỐ NGÀY KÝ NGƯỜI KÝ THAM GIA TẶNG THƯỞNG